header
Untitled Document
Left
 
???????? ????????????????????? ??????????? ?????????????, ???????????, ????????????, ?????????????...?????????, ????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????? 50 ??? (????? 5 ?????? 250 ???) ???????????????????????????? ????????????????????? ????????? ??????? ??????????? ?????????????? 731-2-44211-0 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? mchaivis@hotmail.com ???????????????????? 5 ??????? 2559 ???????? ????????????????????????????

Click
สมัครสมาชิก
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
  กรุณาอ่านรายละเอียด กฎ กติกาในการเป็นสมาชิก มันดีบุ๊คคลับ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ก่อนทำการคลิก "ตกลง" นะคะ

1. การสมัครสมาชิก มันดีบุ๊คคลับ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดในการสั่งซื้อหนังสือผ่านร้านมันดีออนไลน์ 15 %

3. ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่านถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่เพื่อนๆ จะต้องดูแลรักษา เพราะหากเกิดการกระทำไม่สมควร ภายใต้ชื่อสมาชิกในเว็บไซต์มันดีบุ๊ค ทางสำนักพิมพ์มันดีจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง สำนักพิมพ์มันดี ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย หากท่านละเมิด สำนักพิมพ์มันดี มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้

5. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด สำนักพิมพ์มันดี จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก สำนักพิมพ์มันดี จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ กรณีสุดวิสัยเช่น ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส, แฮคเกอร์ หรือการล่มของ Server

6. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องสำนักพิมพ์มันดี ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจากการใช้งานบนเว็บไซต์มันดีบุ๊ค

7. สำหรับกฎกติกาการโพสต์ กระทู้ ข้อความ หรือนิยายบนเว็บไซต์มันดีบุ๊ค ต้องไม่ใช่ เรื่องราว เนื้อหา หรือ รูปภาพ อันนำไปสู่การเสื่อมเสียของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว เรื่องราว เนื้อหา หรือ รูปภาพ อันสื่อไปถึงความลามก อนาจาร เรื่องราว เนื้อหา หรือ รูปภาพถึงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสีย (หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ทางสำนักพิมพ์มันดีจะไม่รับผิดชอบ หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) เรื่องราวอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นพื้นที่เว็บไซด์มันดีบุ๊ค หรือ การโฆษณาสินค้าและบริการ แอบอ้างชื่อของทีมงาน หรือสำนักพิมพ์มันดีไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมิชอบ ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานเขียนของนักเขียนท่านอื่นๆ (รวมถึงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท) หากสำนักพิมพ์มันดีตรวจพบ จะระงับการให้บริการแก่สมาชิกทันที

8. หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงข้างต้น สำนักพิมพ์มันดีขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : สำนักพิมพ์มันดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

 
Untitled Document